Horne Mandskor fra 1845 og til nu
Om Horne Mandskor

Om Horne mandskor

År 1845

Om sangforeningens start står der med gotisk skrift i den gamle forhandlingsprotokol, som stadig er bevaret, hvordan kapellan H.Viborg, lærer og organist H.C.N.Kistrup og pastor Bangs døtre, Clausine og Jette, forfattede følgende skrivelse med opfordring til dannelse af Horne Mandskor:


I hvor almindelig anerkjendt Musikkens og i særdeleshed Vocalmusikkens opmuntrende, dannende og forædlende Indvirkning paa den menneskelige Sjæl end er, saa maa man dog indrømme, at hvad der hidtil er gjort blandt os Danske for at vække Sands og Opmærksomhed for dette fortrinlige Dannelsesmiddel er saa lidet og utilstrækkeligt, at det hører til de store Sjældenheder blandt Samfundets Borger- og Bondestand at træffe på Sands for smuk sang og nogenlunde Færdighed i smagfuld Udførelse af flerstemmige Sange.
For nu at vække Sandsen for flerstemmig Sang og fremme Øvelse i den i vor nærmeste Omkreds have Undertegnede besluttet at førsøge paa at danne en Sangforening, hvis formaal skulle være at indøve flerstemmeige Psalmer og Sange.


 1. juni 1845

Ud fra medlemslisten var der en bred opbakning og interesse for en sådan forening, og det første “sangmøde” fandt sted den 1. juni 1845. Denne dato regnes for korets stiftelsesdato.

Kontingentet måtte ikke overstige 1 Mark = 1/3 dagløn. Der blev øvet hver 3. uge i sommmerhalvåret og en gang om måneden i vinterhalvåret. Nye medlemmer skulle for at kunne optages være konfirmerede og uberygtede. Udensogns kunne, hvis det var en fordel for koret, også optages.

I 1857 måtte der en opstramning af lovene til,. hvilket resulterede i, at man skulle betale en rigsdaler for at blive optaget og 8 skillig i bøde, hvis man kom mere end ½ time for sent. Det hjalp!. Der fulgte nu en lang stabil periode, hvor ikke engang krigen i 1864 fik nogen indflydelse.